โครงการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

ดำเนินงานโดย บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Triple Education Co.,Ltd

บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สำนักพิมพ์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเรียน หนังสืออ่านเสริมความรู้

และสื่อการเรียนการสอนคุณภาพระดับสากล

 

บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินงาน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Triple’s Book